Partners

Methods is the result of the Exchange for Empowerment project, a collaboration between ABF and other European organisations that were all happy to share one or more of their methods. You can learn more about the organisations who collaborated on the project below.

Strong women sewing project
Photo: Nancy Contreras

ABF – Arbetarnas Bildningsförbund

Sverige

ABF är Sveriges ledande studieförbund. ABF arbetar för ett demokratiskt lärande och ett fritt kunskapssökande. Över hela landet anordnar ABF studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturarrangemang. ABF är en del av arbetarrörelsen och strävar efter ett jämlikt och demokratiskt samhälle utan klassklyftor. Att arbeta med integration i praktiken är en viktig uppgift. Genom att ge människor möjlighet att lära sig svenska och få kunskap om Sverige bidrar ABF till en bra integration. Läs mer om ABF.

EVA bxl

Belgien

EVA är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med sociala innovationer. EVA utvecklar projekt i Bryssel, projekt som utgår ifrån olika behov människor har. Projekten genererar arbete, inkomster och möjligheter till personlig utveckling. Utgångspunkten för EVAs arbete är människors delaktighet och inflytande. Att förstå människors behov är bara möjligt om man arbetar tillsammans och låter dem det berör få komma till tals. Läs mer om EVA.

TSL – Työväen Sivistysliittoo/ABF Arbetarnas Bildningsförbund

Finland

TSL är en finsk studieorganisation som bygger på arbetarrörelsens värderingar. TSL uppmuntrar människor till deltagande och påverkan i samhället. Jämlikhet, rättvisa och kritiskt tänkande är ledstjärnor. För TSL är det viktigt att möjligheten till utbildning och bildning tillhör alla oavsett bakgrund eller kön. TSL genomför verksamhet för nyanlända, för att bidra till en bra integration och underlätta vägen till arbete och utbildning. Läs mer om TSL.

COOSS Marche

Italien

COOSS Marche är ett socialt kooperativ i Italien. COOSS Marche arbetar med olika metoder för att stärka egenmakt och självorganisering. Utbildningsverksamheten är omfattande, bland annat när det gäller språk. COOSS Marche har också kurser där certifiering och validering används för att dokumentera kunskap. COOS Marche arbetar på gräsrotsnivå med integration och erbjuder även boende åt flyktingar. Läs mer om COOSS Marche.

Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative

Italien

Materahub är ett kooperativ i regionen Basilicata i Italien. Materahub arbetar med utbildningar och kurser. Kultur används i olika former för att stärka egenmakt och integration. Fokus ligger på att organisera medborgare som är utsatta för olika typer av påfrestningar. Det kan handla om arbetslöshet eller drogmissbruk men också om att vara flykting. Materahub är ett nav i ett omfattande arbete för solidaritet, sammanhållning och integration i hela regionen Basilicata. Läs mer om Materahub.

European Social Fund

ESF has financed the Exchange for Empowerment project

The European Social Fund (ESF) is the European Union’s most important tool for creating more and better jobs throughout Europe. In Sweden, the ESF supports projects to promote skills development and combat social exclusion. Learn more about the ESF.