Kategorier
metoder

Alfa near work

Genom att kombinera språkinlärning och yrkeskunskap kommer sju av tio deltagare ut på praktik, utbildning eller får arbete efter en kurs på 60 veckor. Det bidrar till nyanländas integration i det belgiska samhället.

EVA bxl och deras samarbetspartner CBE Brusselleer

Bryssel, Belgien

 

Syfte med metoden

”Alfa near work” är ett integrerat program som ska leda till arbete eller yrkesutbildning för nyanlända. Genom metoden vill man korta vägen till arbetsmarknaden.

Bakgrund

EVA bxl är en organisation som arbetar lokalt för att utveckla en solidaritetsbaserad ekonomi. Fokus ligger på mångfald och genus. De driver verksamheten enbart med projektstöd. I Bryssel har de ett stort antal samarbetspartner. En av dem är CBE Brusselleer, ett språkcenter som utbildar vuxna i nederländska. ”Alfa near work” är ett projekt och en metod som CBE Brusselleer genomför i samarbete med organisationen MAKS vzw.

EVA bxl driver utveckling av sociala kooperativ i Bryssel. Verksamheten knoppas sedan av och kooperativet blir självgående. Bland annat har de startat kooperativ inom kaféverksamhet och förskola. EVA bxl har ett brett samarbete med många organisationer i Bryssel, för att kunna skapa verksamhet som stärker utsatta grupper.

Belgien har två officiella språk, franska och nederländska. Belgien är uppdelat utifrån de två språkområdena. Det gör att det är viktigt för nyanlända att få utbildning i det språk och den kultur som råder i det område där man planerar att bosätta sig.

CBE Brusselleer driver ett centrum för vuxenutbildning i Bryssel. De lär ut nederländska i sin undervisning. Genom projektet ”Alfa ner work” vill de utveckla en metod som gör det möjligt för deltagarna att snabbare komma in på arbetsmarknaden och därmed kunna försörja sig själv. Metoden innebär att man stärker deltagarna parallellt i språk och yrkeskunskap. Tidigare började man med språkundervisning och först efter ett par år påbörjades dialogen om arbete.

Två-manliga-elever-jobbar-ihop
Foto: Eva Lindgren
Beskrivning av metoden

Utbildningen är 60 veckor och kärnan är språkinlärning. Den intensifieras genom att deltagarna från dag ett också får yrkesrådgivning. Det får de genom MAKS, som är en samarbetspartner i projektet.

Deltagarna i projektet har låg läskunnighet. Många är analfabeter medan några är delvis skrivkunniga. Bland deltagarna finns både de som talar nederländska och de som ännu inte talar nederländska.

För att få delta i projektet måste man vara motiverad och vilja arbeta aktivt för att få ett arbete. Till att börja med får deltagaren göra ett test. I det tittar man på hans eller hennes kognitiva förmågor, vilket är viktigt för att kunna stärka deltagaren på bästa sätt.

Utbildningen är gratis. Den är behovsfokuserad och möjliggör för deltagaren att ha sin egen inlärningsrytm. Grupperna är små (6–15 deltagare). Deltagarna får utbildning i nederländska, datorkunskap och matematik samtidigt som de också får yrkesrådgivning.

Kärnan i utbildningen är att förbättra läskunnigheten. Att kunna hantera språk, siffor, data och informations- och kommunikationsteknik utgör en grund för att kunna ta in, bearbeta och använda information. Läs- och skrivkunnighet är en förutsättning för att kunna agera självständigt, delta i samhället och utveckla sin personlighet.

Deltagarna får löpande individuell uppföljning av sina studier. Lärare och coacher har ett nära samarbete inom projektet, för att följa deltagarnas utveckling.

Projektets aktiviteter:

 • Upptäcka arbetsmarknaden
 • Talanger och kvaliteter – digitala berättelser
 • Presentation
 • Digitalt CV
 • Besök på yrkesinriktat träningscenter
 • Jobbsök

Utmaningar för eleverna:

 • Förbättra självkänslan och självförtroendet
 • Öka kunskapen om det samhälle de ska leva i
 • Öka möjligheterna till sysselsättning
 • Öka deltagandet i sociokulturella aktiviteter
 • Skapa nätverk

Efter att deltagarna gått åtta veckor genomför man en workshop. Syftet är att se var deltagarna befinner sig på vägen mot ett arbete. Efter ytterligare några månader gör deltagarna var sin digital berättelse (digital storytelling). I den berättar de om sig själva, sin historia och sin framtid. Vad gjorde han eller hon i sitt hemland? Vad har han eller hon för erfarenheter? Vad tycker han eller hon om att göra?

I den digitala berättelsen kan det exempelvis komma fram att en deltagare tycker om att organisera. Det blir en utgångspunkt för deltagaren, att omsätta den förmågan till en färdighet som kan ge ett arbete. Digitalt berättande är ett effektivt sätt att arbeta och utgör ett kreativt avbrott. När berättelserna är färdiga bjuder man in andra klasser att ta del av dem. Då lär sig deltagarna att presentera sig och sin berättelse.

En viktig del i utbildningen är att deltagarna kommer till ett yrkesutbildningscenter. Där får man hjälp att bli stärkt i sitt intresse och får kunskap om vilka möjligheter det finns på arbetsmarknaden. Det är viktigt att deltagarna får kunskap om de jobb som finns i Belgien och vad som krävs för att kunna arbeta inom ett visst yrke.

Deltagarna får träna sig i hur man gör en arbetsintervju. Då används Whats up. Det är ett bra verktyg för att stärka sig när det gäller att kommunicera.

Kombinationen av språkträning och yrkesträning är mycket effektiv. Deltagarna använder sina språkkunskaper direkt i ett sammanhang som främjar deras möjlighet att ta plats på arbetsmarknaden.

I utbildningen lyfter man också fram vikten av att arbeta som volontär. Genom det får man kunskap och ett kontaktnät. Man lär sig mycket om samhället och om olika yrken.

Det finns deltagare som har tankar om yrken som inte är realistiska, åtminstone inte i ett kortare perspektiv. Då gäller det att visa på realistiska möjligheter, samtidigt som man värnar om deltagarens lust att etablera sig på arbetsmarknaden.

Elever-läser-och-skriver
Foto: Eva Lindgren
Resultat

Metoden har ett fantastiskt resultat. Sju av tio deltagare har fått praktik, kommit in på yrkesutbildning eller fått arbete efter sextio veckor.

Erfarenheter

Att arbeta parallellt med språk- och yrkesrådgivning/yrkesträning har gett stor effekt. Det är ett aktivt sätt att arbeta, där deltagaren ser målet tidigt i utbildningen: nämligen att få ett arbete. Samarbetet mellan lärare, coacher och andra är viktigt för att kunna stärka deltagaren på bästa sätt. Täta avstämningar med deltagarna och parallella kurser har skapat en effektiv och aktiv utbildningsplattform.

Av stor vikt för metoden är att deltagarna har fått ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen för sina resor och kostnader för förskola. ”Alfa near work” är godkänt av arbetsförmedlingen som ett träningsprogram.

Deltagarnas möjlighet att utvecklas i sin egen takt har gjort att de vuxit utifrån sina förutsättningar. Deras självförtroende, självkänsla och kompetenser har stärkts.

Samarbeten

”Alfa near work” har ett mycket omfattande nätverk av ett åttiotal organisationer. Till exempel arbetsförmedlingar, mottagningscentraler för nyanlända, nederländskt språkhus, vuxenutbildningscentra, allaktivitetshus, förskola, grundskola och fängelser med mera.

Resurser och finansiering
 • Projektmedel från arbetsförmedlingen
 • Regionmedel
Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta EVA.