Kategorier
metoder

Integrationskören

Sången blev ett verktyg för att lära sig svenska. I integrationskören möttes människor kring ett gemensamt intresse. Körens framträdanden blev en sporre!

ABFs Intergationskör - glada körångare
Foto: Niklas Landstedt

ABF Östergötland

Norrköping, Sverige

 

Syfte med metoden

Integrationskören syftade till att stärka nyanlända genom att lära sig svenska. Genom kören ville ABF Östergötland också skapa glädje och minska stress och oro, genom att de nyanlända kunde fokusera på en aktivitet som de tyckte var rolig.

Bakgrund

Norrköping tog emot många asylsökande hösten 2015 och våren 2016 när många människor sökte sig till Sverige. Den stora mängden asylsökande gjorde att Norrköpings kommun startade en integrationsfond. Där kunde det civila samhället söka pengar för att genomföra olika projekt för att främja integration.

ABF Östergötland sökte och fick medel från fonden och startade därefter flera aktiviteter. Som till exempel matlagning, syslöjd, träslöjd, dans, gitarr, piano, trumma/rytm, målning, föräldracirklar och en integrationskör. ABF ville ge alla en chans att utifrån hans eller hennes intresse påskynda integrationen och öka välbefinnandet.

Kören startades eftersom många nyanlända var musikaliska och tyckte om att sjunga. Integrationskören blev därför en lämplig aktivitet utifrån deras musikintresse, önskan att träffa svenskar och att få praktisera den svenska de lärde sig på ABFs svenskacirklar. Ledarna för ABFs studiecirklar i svenska såg positivt på aktiviteten. De hade uppmärksammat att många nyanlända hade svårt för uttal med långa och korta vokaler.

Deltagarna betalade inget för att vara med i kören. Ledaren arvoderades med medel från Norrköpings kommuns integrationsfond och ABF.

ABFs Intergationskör - glada körångare med instrument
Foto: Niklas Landstedt
ABFs Intergationskör - glada körångare
Foto: Niklas Landstedt
Beskrivning av metoden

ABFs verksamhetsledare, som också deltog i kören, spred information om Integrationskören både muntligt och via sociala medier. Både nyanlända och svenskar blev inbjudna till en första träff våren 2016. Det fanns inga krav på att deltagarna skulle kunna sjunga, utan alla som ville vara med i kören var välkomna.

Kören träffades en gång i veckan för att repetera svenska sånger som ledaren valt utifrån vad hon tänkte skulle passa gruppen. Varje träff började med att de lyssnade på sångerna som ledaren tagit fram. Efter det gick man igenom sångernas betydelse och hur orden uttalades. Inför varje träff fick deltagarna i uppgift att lyssna på låtar på Spotify eller YouTube till nästa träff. Ofta när man träffade deltagare i andra sammanhang så kunde man höra hur de nynnade eller lyssnade på låtar som kören sjungit.

Kören hade ett stadigt antal på femton personer. Några började och några slutade under projektets gång. Hälften hade svensk bakgrund.

Flera av de nyanlända hade en bakgrund som trumslagare av diverse rytminstrument, vilket resulterade i nya tolkningar av de svenska sångerna.

Efter någon månad genomförde kören sin första konsert. Det var mycket spännande för deltagarna. Under de två och ett halvt år som kören var verksam uppträdde den inför publik vid 35 tillfällen. Framförallt i Norrköping men även runt om i Östergötland. Varje termin avslutades med ett restaurangbesök som finansierades av de arvoden kören fått vid några av sina uppträdanden.

ABFs Intergationskör - delar av kör uppträder
Foto: Niklas Landstedt
ABFs Intergationskör - delar av kör med slagverk
Foto: Vänsterpartiet
Resultat

Närvaron var mycket hög vid körövningarna. Deltagarnas förmåga att uttrycka sig på svenska blev bättre och ABF fick en nära kontakt med många av deltagarna. Det var en familjär stämning i gruppen och glädjen bland deltagarna var märkbar. De många framträdandena stärkte gruppen. Hade gruppen bara övat så hade det troligen varit mindre framgångsrikt. Spänningen att stå på scen tillsammans där alla gjorde sitt allra bästa stärkte gemenskapen. Även om det inte var en professionell kör så ville kören visa att den var bra!

Deltagarna i kören blev stärkta av projektet. De utvecklades och fick ökat självförtroende. Givetvis skedde det också i samband med andra aktiviteter som de deltog i parallellt, så som svenskacirklar på ABF och språkcaféer. ABF samarbetar med exempelvis ”Equal Rights For Integration” och ”Ett Norrköping För Alla”.

Integrationskören utökade också deltagarnas nätverk. Flera av deltagarna är nu aktiva i andra körer i Norrköping och några har även anlitats för att uppträda i olika sammanhang, som till exempel Utomhusbio och Kulturafton. I dessa sammanhang sjunger de tidigare deltagarna i ABFs Integrationskör även på sitt modersmål och spelar instrument från sin kultur. På så sätt sprids de nyanländas kultur och musik.

Erfarenheter

Kören har visat att man genom annan aktivitet, än rena svenskacirklar, stärker både det svenska språket och ökar välbefinnandet hos deltagarna. Integrationskören har också ökat förståelsen mellan nyanlända och svenskar, både för de som varit med i kören och för alla dem som varit på körens konserter.

Studiematerial
  • Röda sångboken och diverse andra musikböcker
  • YouTube
  • Spotify
Samarbeten
  • Norrköpings kommun
  • PRO
  • Hageby i samverkan
  • Svenska kyrkan med flera organisationer
Resurser och finansiering

Integrationskören finansierades av Norrköpings kommuns integrationsfond och ABF Östergötland. Det täckte körledarens arvode för två timmar i veckan under två och ett halvt år samt materialkostnader för sångböcker, pärmar m.m.

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Östergötland.