Kategorier
metoder

ABCittà Living Library (ALL)

Människor berättar delar av sin livhistoria för andra – och blir genom det levande böcker. Den som lyssnar kommer att ifrågasätta stereotypa föreställningar och utmana sina egna fördomar. De levande böckerna blir tillsammans ett levande bibliotek.

ABCittà scs & COOSS Marche Coop

Lombardiet, Marche, Trento, Sardinien, Lazio, Apulien, Italien

 

Syfte med metoden

Att motverka fördomar genom ett interkulturellt animationsverktyg.

Bakgrund

COOSS Marche är ett socialt kooperativ. De arbetar bland annat med att stötta nyanlända när de etablerar sig i Marche och för att underlätta integration. För att skapa möten mellan nyanlända och ortsbor arbetar de med konceptet Living Library, i samarbete med ABCittà i Milano.

ABCittà Living Library (ALL) är en specifik modell som har hämtat inspiration från den danska idén om Human library. Istället för böcker så är det riktiga människor man kan låna. De berättar delar av sin egen livshistoria för den som lyssnar. Tanken är att utmana stereotyper och fördomar. Human library startade i Danmark i början av 2000-talet och metoden används idag i mer än åttio länder. De mänskliga böckerna utgör det mänskliga biblioteket (Human library)

I Italien har idén vidareutvecklats, i tre precisa och vetenskapligt grundade dimensioner.

  1. interkulturell dimension (typ av fördomar)
  2. deltagande dimension (utveckling av genomförandeprocessen)
  3. funktionell dimension (definition av det lokala specifika målet och operativa val)
levande bibliotek tre personer pratar och skrattar
Foto: Eva Lindgren
Beskrivning av metoden

Varje inriktning av ALL innehåller en förberedande fas av de mänskliga böckerna och en fas av förverkligandet av ett levande bibliotek. Båda faserna utvecklas på specifika platser för att höja effekten av medvetenhet om det identifierade ämnet.

I den första fasen definierar och aktiverar man en lokal projektgrupp som har till uppgift att definiera problemet eller frågan med särskilt fokus på vilken inriktning man ska välja. Dessutom innebär den första fasen att det finns en delaktighet i den lokala ”fördomskartan” och därmed identifieringen av potentiella mänskliga böcker. Man genomför sedan fem övningstillfällen med de personer som kommer att agera “böcker”.

I den andra fasen identifieras, planeras, organiseras och skapas de utrymmen där ALL ska genomföras. Man tittar också på utformningen, genomförandet och kommunikation av eventet. Denna fas avslutas med utvärdering.

Kompetenser som krävs:

  • pedagogiskt utbildning för interkulturell och social animation för underlättande av komplexa processer
  • ledning av grupper
  • hantering av relationer med olika territoriella socio-pedagogiska språk och social kommunikation
levande bibliotek
Foto: Eva Lindgren
Resultat

Den primära målgruppen är de som läser de mänskliga böckerna, som får en stark känslomässig påverkan. Det leder till att man utmanar fördomar och uppfattningar om stereotypa utseenden. Minnen väcks till liv och blir berättelser. Man omvärderar sina förutfattade meningar.

De människor som lämpar sig för att bli mänskliga böcker ingår i den sekundära målgruppen.  Man bearbetar sina egna erfarenheter, omdefinierar sin identitet, övervinner blygsel eller hinder för mellanmänskliga relationer. I detta arbete kan det behövas särskilda kompetenser.

En tredje målgrupp är  övriga medborgare som, även på avstånd, iakttar förberedelse, planering och den offentliga händelsen. Det väcker nyfikenhet, obesvarade frågor, och tvivel men också diskussion om specifika ämnen.

Erfarenheter

ALL har över fyrtio olika inriktingar på berättelser inom ABCittà Living Library. Alla berättelser finns på webbplatsen www.bibliotecavivente.org och på Facebook.

Studiematerial
  • Maggi U., Meardi P., Zanelli C. (a cura di), Biblioteca Vivente. Narrazioni fuori e dentro il carcere, Altreconomia edizioni, Milano, 2016.
  • Maggi U, Dodi E. in Annacontini G. e Rodríguez-Illera J. L. (a cura di) La manovra del Gambero, Mimesis, Sesto San Giovanni, 2019.
  • Il modello di Biblioteca Vivente messo a punto da ABCittà è citata come buona prassi della Relazione finale della Commissione “Jo Cox” sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio della Camera dei Deputati, 2017. http://website-pace.net/documents/19879/3373777/20170825-JoCoxCommission-IT.pdf
Samarbeten

Alla nätverk definieras genom bilaterala avtal mellan ABCittà och andra lokala myndigheter i de olika italienska regionerna. COOS Marche coop. har upprättat ett avtal med ABCittà för användning i Marche-regionen.

Resurser och finansiering

Varje “ABCittà Living Library” stöds av en särskild finansiering. De får offentliga eller privata medel beroende på vilken typ av kund som vill använda metoden.

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta COOS Marche.