Kategorier
metoder

Knacka på

Genom att knacka dörr sökte ABF FyrBoDal aktivt upp utlandsfödda kvinnor och bjöd in dem till en mötesplats i bostadsområdet. Aktiviteter och samtal blev ett sätt att bryta den isolering som många kvinnor levde i. På mötesplatsen fanns också aktiviteter för kvinnornas barn.

ABF FyrBoDal

Billingsfors, Sverige

 

Syfte med metoden

Aktiviteten syftade till att engagera och stärka utlandsfödda kvinnor som lever isolerade i bostadsområden. Genom att aktivt söka upp kvinnor och bjuda in dem till en lokal mötesplats för enbart kvinnor skapade ABF FyrBoDal en möjlighet för dem att få träffa andra kvinnor. I samtal och aktiviteter arbetade man för att kvinnorna ska vara delaktiga i samhället och bli inspirerade till studier och arbete.

Bakgrund

Idag tillbringar många utlandsfödda kvinnor mycket tid i hemmet när barnen går i skolan och männen går till arbete eller har annan sysselsättning. De ingår inte i ett socialt sammanhang.

I den situationen kan det vara svårt att motivera sig till att söka kontakt med andra och att ta steg mot studier eller arbete. För att stärka utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden så avsatte staten pengar till verksamheter som stärker dessa kvinnor. Pengarna fördelas via Folkbildningsrådet till studieförbunden i Sverige. På så sätt får ABF medel för den verksamhet de genomför.

ABF FyrBoDal har i ett tidigare projekt varit aktiva i bostadsområdet Baståsen i Billingsfors, ett bostadsområde som präglas av sociala problem som missbruk och psykisk ohälsa. Det projektet syftade till att utveckla utemiljön i bostadsområdet. Det byggde på att engagera de boende för en positiv utveckling av området. ABF hade därmed varit synliga i området en längre tid och var en positiv kraft i området. Utifrån den erfarenheten, och utifrån att det bor många nyanlända i området, så valde ABF att fokusera på utlandsfödda kvinnor på Baståsen.

Knacka på projekt Två kvinnor utanför dörr som öppnas
Foto: Eva Lindgren
Beskrivning av metoden

ABF timanställde två kvinnor i projektet. En av dem med svensk bakgrund och den andra med libanesisk bakgrund. Deras uppdrag var att söka kontakt med utlandsfödda kvinnor och bjuda in dem till träffar på en lokal mötesplats i Baståsen. Tillsammans med ABFs verksamhetssamordnare i Billingsfors planerade de verksamheten.

En person som varit aktiv i det tidigare projektet var med i inledningen av satsningen. Hon var en person som de flesta boende kände igen och hade förtroende för. En annan viktig faktor för att nå kvinnorna var att en av uppsökarna pratade arabiska, ett språk som många av de boende i området talar.

Man gjorde en affisch med information om aktiviteten och välkomnande kvinnorna till en mötesplats i bostadsområdet. De båda uppsökarna knackade också dörr och bjöd in kvinnor till inspirationsträffar. Man planerade att ha både förmiddags- och eftermiddagsträffar, men eftersom många kvinnor gick på SFI så kom man i dialog med kvinnorna överens om att träffas på måndagskvällar.

Under de första träffarna handlade det framför allt om att bygga förtroende för varandra i gruppen. Tillsammans med kvinnorna bestämde man vilka aktiviteter man skulle satsa på. Det var bland annat stickning, svenskastudier, information om hur vården fungerar i Sverige, hur skolan fungerar och återvinning. Det var också mycket prat och diskussioner om livsmedel. Vilka förutsättningar vi har i Sverige jämfört med de länder som kvinnorna kommer ifrån. Kvinnorna fick även information om praktikplatser av kommunens integrationssamordnare.

Många av kvinnorna hade svårt att komma till mötesplatsen eftersom de inte hade någon som passade barnen. Därför skapade man även aktiviteter för mindre barn. Utifrån barnaktiviteterna, som var väldigt attraktiva, så tog även barnen med sig sina mammor till mötesplatsen.

Knacka på projekt fötter i trappuppgång
Foto: Eva Lindgren
Resultat

Kvinnorna fick ett sammanhang och träffade andra kvinnor i bostadsområdet. De kunde prata om sina liv och få förståelse från andra kvinnor i samma situation. De fick en egen arena att utvecklas på, där de växte både som individer och som grupp.

De kompetenshöjande aktiviteterna stärkte kvinnorna både när det gäller självförtroende och kompetens inom samhällsfrågor och det svenska språket. Det var aktiviteter som underlättade deras väg mot studier och arbete. 

Erfarenheter

En mötesplats för kvinnor i ett bostadsområde med många nyanlända stärkte och inspirerade de kvinnor som kom till mötesplatsen. Det vore önskvärt att en mötesplats för kvinnor var permanent och hade öppet minst två gånger i veckan. Där skulle kunna finnas symaskiner så kvinnorna kan ägna sig åt praktiska saker samtidigt som de kan prata om vardagliga frågor. Det som var viktigt med mötesplatsen var att barnen hade egen verksamhet i lokalerna. Det gjorde att både kvinnorna och barnen var motiverade att komma.

Ledare med språkkunskap, inom till exempel arabiska eller somaliska, är en tillgång för den här typen av verksamhet. Även om man eftersträvar att prata svenska på mötesplatsen, finns det mycket som behöver förklaras på deltagarnas modersmål.

Ett problem på mötesplatsen var att kvinnorna lätt slöt sig till personer som pratade samma språk som de själva. Man måste aktivt arbeta för att kvinnorna ska mötas över språkbarriärerna.

Det är viktigt att man i inledningen av projektet pratar ihop sig om hur man ska driva verksamheten. Gör gärna en swot-analys som kan underlätta när problem dyker upp. En arbetsgrupp med representanter från till exempel föreningar, deltagare och anställda i projektet kan vara ett bra arbetssätt för att genomföra den här typen av aktiviteter.

Studiematerial

Inom projektet så användes framför allt olika sajter för att få kunskap om olika områden.

Samarbeten

Fritidskontoret i Bengtsfors kommun bidrog med lokal.

Resurser och finansiering

Insatsen finansierades av statliga medel som förmedlas till studieförbunden via Folkbildningsrådet.

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF FyrBoDal.