Kategorier
metoder

Stadsnära odling i Gammelbyn

Nära Bodens centrum odlar ortsbor, nyanlända och asylsökande tillsammans. I trädgårdslandet växer afrikanska grödor och inhemska svenska. Målet är att på sikt starta ett socialt kooperativ som levererar ekologisk odlade produkter till skolor och äldrevård.

ABF Norr

Boden, Sverige

 

Syftet med metoden

Syftet är att utveckla en metod där odling för husbehov är en plattform för utvecklingsinsatser. Det ska bidra till att öka deltagarnas egenmakt och även att deras självförsörjningsgrad ökar på sikt.

ABF Norr vill med metoden skapa en positiv utveckling när det gäller integration av utrikes födda. Man vill skapa en hållbar lösning som kan spridas i övriga Sverige – hållbar integration, på riktigt. Målet är att i förlängningen starta ett socialt företag.

Bakgrund

Genom en dialog mellan en verksamhetsledare på ABF Norr och en kontakt på företaget Nordmark utvecklades och förverkligades idén med stadsnära odling på Nordmarks marker. Odlingsmarkerna på sex hektar ligger nära Bodens centrum. Verksamheten har drivits och utvecklats under tre säsonger. Nu drivs ett utvecklingsprojekt i samarbete med kommunen och Länsstyrelsen för att undersöka möjligheterna att starta ett kooperativ som kan leverera ekologiskt och socialt odlade produkter till bland annat skolor och äldrevården.

Stadsnära odling i Gammelbyn grupp kvinnor planterar tillsammans
Foto: Sergut Belay Worke
Stadsnära odling i Gammelbyn blommande fält skylt med text "lin" på flera språk
Foto: Sergut Belay Worke
Beskrivning av metoden

I odlingsverksamheten deltar ortsbor, nyanlända och asylsökande. ABF sprider information via sina nätverk och föreningar om att intresserade kan få odla i Gammelbyn. De deltagare som redan är aktiva och odlar berättar om verksamheten och rekryterar på så sätt fler odlare.

Alla trädgårdsredskap, verktyg och andra hjälpmedel får användas av alla som odlar. Det man själv odlar får man skörda och ta tillvara.

På odlingen har några deltagare som varit mycket aktiva utsetts till ledare. De har egna nycklar för att ha tillgång till förråd med verktyg och annat materiel som används.

Odlingsgrupperna ser olika ut. Vissa består av enbart män, andra av enbart kvinnor. Ett antal grupper har bestått av både män och kvinnor. Det har även funnits grupper där en hel familj har samarbetat för att producera grödor. Varje grupp (studiecirkel) får informationsmaterial om odlingarna och vilka förhållningsregler som gäller.

Deltagarna får kunskap genom gemensamma studiecirklar och individuellt utifrån egna behov. Bland annat så kommer en trädgårdskonsulent från Länsstyrelsen och håller studiecirklar i odling för ledare och andra nyckelpersoner.

ABF strävar efter att i största möjliga mån kommunicera med deltagarna på svenska, för att stärka dem när det gäller att prata vardagssvenska.

Genom odlingarna arbetar ABF för att skapa möten mellan deltagarna som kommer från ett stort antal kulturer. Det är inte bara integration i det svenska samhället som aktiviteterna syftar till, utan även möten mellan alla de kulturer som odlar på området.

I studiecirklarna har ABF även fokus på utvecklingen av ett socialt företag, som kan främja individers utveckling och försörjning. Samtidigt skulle det sociala företaget fylla Bodens kommuns mål att servera närodlad och ekologisk mat.

Stadsnära odling man går över grönskande odlingsfält
Foto: Sergut Belay Worke
Resultat

Det är ett stort intresse för odlingarna. Både nyanlända och ortsbor söker sig till projektet.

Deltagarna i odlingarna har samarbetat mycket bra över kulturella gränser för att gemensamt producera en odlingsprodukt. Frön från länder i Afrika har varvats med traditionella svenska grödor. Olika metoder från olika länder har mötts i odlingarna och människors erfarenheter och vilja att odla har skapat ett spännande odlingslandskap.

Nyckelpersoner har utkristalliserat sig under projektets gång. De är mycket viktiga för att odlingarna ska fungera och vara den gröna utvecklingsplattform för både ortsbor och nyanlända som de är menade att vara.

Erfarenheter

Det är en mycket positiv verksamhet som har utvecklats till en aktiv mötesplats. Den har goda förutsättningar att utvecklas till ett kooperativ.

Utifrån erfarenheter i det dagliga arbetet så ser ABF vikten av att skapa en gemensam och tydlig infrastruktur/organisation i odlingsverksamheten så att alla deltagare ser sitt ansvar. Alla måste se sin roll och ansvara för att sköta odlingsmarken och byggnader med mera.

Det som fungerade mindre bra under året var vädret, en viktig förutsättning för odling. Grundvattnet låg högt och det blev en sen snösmältning. Detta gjorde att odlingarna kom igång en månad senare än planerat.

Studiematerial

YouTube och deltagarnas kunskaper är grunden för studiecirklarna. Många deltagare hade sedan tidigare mycket stor kunskap om odling.

Samarbeten
  • Nordmark AB bidrar med mark samt hjälp att plöja de åkrar som brukas i odlingarna.
  • Bodens kommun och ABF har en löpande dialog om utveckling av verksamheten.
  • Länsstyrelsen och ABF har en löpande dialog om utveckling av verksamheten. En trädgårdskonsulent stöttar med råd i odlingarna och genomför utbildningar.
  • Eritreanska föreningen är mycket aktiv i utvecklingen av odlingarna.
Resurser och finansiering
  • Bodens kommun har beviljat ett bidrag på 100 000 kronor och Länsstyrelsen ett på 100 000 kronor. De syftar till att ABF ska titta på förutsättningar för att utveckla ett socialt företag, om det finns en kommersiell grund för det.
  • All verksamhet genomförs inom olika folkbildningsarrangemang.
  • Cirkelledarna får ledarlöner.
Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Norr.

Stadsnära odling i Gammelbyn stor grupp samlad utomhus dricker trocadero-läsk
Foto: Sergut Belay Worke