Kategorier
metoder

Meningen med föreningen

ABF Södertälje-Nykvarn matchar nyanlända till föreningslivet. Det blir en väg för att förstå det nya landet, träna språket och lära känna människor som har samma intressen som en själv. Att vara aktiv i en förening är också ett sätt att lära sig demokratiska värderingar.

Meningen med föreningen verksamhet för nyanlända Södertälje klassrum
Foto: Eva Lindgren

ABF Södertälje-Nykvarn

Södertälje, Sverige

 

Syfte med metoden

Genom att engagera nyanlända i föreningslivet vill ABF Södertälje-Nykvarn inkludera nyanlända i ett socialt sammanhang. Där får de möjlighet att träna svenska, få förståelse för svensk kultur och kunskap om demokratiska värderingar.

Bakgrund

ABF Södertälje-Nykvarn har under många år arbetat mycket aktivt med att starta och stötta föreningar i Södertälje. Cirka 90 föreningar har startats under ett par decennier. Närmare sjuttio av dem är fortfarande aktiva inom ABF. Utifrån det nära samarbete som ABF har med föreningslivet har man sett den betydande roll som föreningarna kan ha för nyanländas behov av ett sammanhang och möjlighet till integration.

Utifrån den erfarenheten har ABF Södertälje-Nykvarn arbetat med att matcha ihop nyanlända och föreningar i Södertälje.

Meningen med föreningen verksamhet för nyanlända Södertälje klassrum
Foto: Eva Lindgren
Meningen med föreningen två kursledare samtalar
Foto: Eva Lindgren
Beskrivning av metoden

ABF använder ett helhetsgrepp för att främja integration av nyanlända i Södertälje. Det är ett långsiktigt arbetssätt där nyanlända skriver in sig hos ABF. Informationen om att nyanlända kan göra sin integrationsresa med ABF har spridits till föreningar och andra nyckelpersoner. ABF som utvecklingsplattform sprids även muntligen. En kvinna skrev in sin make redan innan han lämnat Syrien.

Deltagarna uppskattar är att det inte finns något tvång att vara med hos ABF eftersom det är en organisation. Till skillnad från myndigheter som många nyanlända kan ha en mycket negativ upplevelse av.

När en nyanländ skrivs in på ABF får man svara på frågor om studier, språk, studievanor, kunskaper och erfarenheter. ABF tar de nyanländas kunskap på allvar. En person som är lärare kan i framtiden börja arbeta som cirkelledare hos ABF och blir då en förebild för nyanlända.

Verksamheten bygger på drop-in, och blivande deltagare behöver därför inte boka en tid. ABFs lokaler ligger mitt i Södertälje vilket gör det enkelt för deltagarna att titta in. Det finns också många studierum som gör det möjligt att ett stort antal studiecirklar kan pågå samtidigt.

När den nyanlända skrivit in sig på ABF så får han/hon:

  • gå på studiecirklar i svenska
  • information om det svenska samhället på sitt hemspråk
  • göra studiebesök
  • lyssna till personer som berättar om hur det är att arbeta i Sverige
  • gedigen information om föreningslivet.

Sedan matchas deltagaren med en förening som kan vara givande. Ofta är det en förening som drivs av landsmän. I ett senare skede försöker ABF vara en länk för den nyanlände till en förening som är bildad utifrån ett intresse, till exempel musik och teater. Det är för att främja integrationen, där den nyanlände kan träffa människor från Södertälje som delar samma intresse.

Det är viktigt att ha en löpande och regelbunden kontakt med föreningarna. ABF genomför därför ordförande- och studieorganisatörsträffar fyra gånger om året och skickar månadsbrev till alla föreningar.

För att stärka föreningarnas styrelser deltar en medarbetare från ABF som adjungerad på styrelsemöten, för att stärka och kompetensutveckla föreningarna.

För att knyta föreningarnas eldsjälar till ABF så har man skapat ”Föreningsutvecklingslaget”. Det är en grupp med tolv personer som är knutna till verksamheten utifrån sitt engagemang. De kan komma med idéer om vad ABF ska utveckla och engagerar sig sedan i utvecklingsarbetet.

Under året genomför ABF Södertälje-Nykvarn fyra träffar med cirkelledare för att informera om verksamheten och lyssna in cirkelledarnas behov och idéer. Träffarna blir också ett forum där cirkelledare från olika föreningar får möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

ABF genomför ett antal funktionsutbildningar. Alla föreningar får styrelseutbildning, där bland annat beslutsgång och demokrati ingår. Föreningarna får även introduktion i folkbildning. ABF utbildar även revisorer om hur man gör en revision i just föreningar.

Allt föreningsstärkande arbete som görs är avgörande för att skapa ett stabilt och aktivt föreningsliv där samarbete med ABF är en självklar del.

När det gäller att slussa nyanlända till föreningslivet så handlar det bland annat om att skapa trygghet runt deras engagemang och visa att det i Sverige inte är farligt att vara med i en förening. ABF bjuder in till en träff där man berättar om föreningslivet i Sverige, att det är ett föreningsland. I en förening delar man ett intresse och man får ett socialt nätverk.

Det tar tid att skapa trygghet och tillit. ABF satsar på att skapa geografiska föreningar där olika etniska grupper kan mötas i en förening

Meningen med föreningen elever under svensklektion
Foto: Eva Lindgren
Meningen med föreningen Elev skriver in sig
Foto: Eva Lindgren
Resultat

Matchningen av nyanlända till föreningslivet är ett effektivt och välkomnande sätt att etablera nyanlända i Södertälje samtidigt som samhället får ett mycket aktivt föreningsliv.

Genom matchningen får den nyanlände ett socialt sammanhang och kunskap om samhällets strukturer. För analfabeter finns det alltid någon i en förening som engagerar sig. Det skapas nätverk som minskar isolering.

För att få ett bra resultat är det viktigt att hela tiden ha en dialog med befintliga föreningar och att stötta med kunskap och erfarenhet när deltagare vill starta en förening.

Nyanlända kommer med sina intressen och kunskaper som uppskattas här. Till exempel så har en grupp agronomer startat en förening med stöd av ABF. Föreningens medlemmar gick sedan ut till andra föreningar och informerade om odling och miljö. Det fanns även en läkarpool som besökte föreningar och pratade om hur man tar hand om sin hälsa för att undvika att bli sjuk. Föreningsmedlemmarna fick information på sitt hemspråk vilket var mycket uppskattat. Läkarna fick genom informationsträffarna behålla sin stolthet och sin identitet som läkare.

Det som är primärt för att man ska lyckas med att stärka nyanlända i etableringen är att man bygger förtroenden. Förtroenden skapas när man är öppen.

Erfarenheter

Att matcha nyanlända till föreningslivet är en bra väg att gå när det gäller att etablera nyanlända i Södertälje. Det som kan vara svårt är att möta människor som kommer från en krigszon. Många har trauman med sig. Det är också svårt att möta personer som fått avslag på sin asylansökan och behöver lämna Sverige. ABF Södertälje-Nykvarn underlättar för personer som har fått avslag genom att stärka honom/henne inom ett yrkesområde som efterfrågas i hemlandet.

Studiematerial

Medborgarboken (ABF Södra Småland)

Samarbeten
  • MIG nätverket (Migration Integration Gemenskap) – där både formella och informella organisationer som arbetar med asylsökande och nyanlända ingår. Nätverket träffas ett par gången per år.
  • Södertälje kommun – En samverkansöverenskommelse stärker samverkan mellan kommunen och ABF Södertälje.
Resurser och finansiering

Statsbidrag, regionbidrag och kommunbidrag samt projektmedel.

Kontakt

Om du har frågor om metoden, kontakta ABF Södertälje-Nykvarn.